Uczelnia dla biznesu

Projekt Uczelnia dla biznesu - wsparcie Informatyki w Małopolsce, jako kluczowego kierunku studiów dla budowy gospodarki opartej na wiedzy realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IV. Szkolnictwo Wyższe i nauka, Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni

Studenci przyjęci na studia w ramach projektu będą mieli możliwość m.in.:

  • bezpłatnego uczestnictwa w kursach i wykładach specjalnościowych na studiach inżynierskich z Informatyki, w zakresie technologii multimedialnych, inżynierii oprogramowania oraz sieci komputerowych
  • pracy w najnowocześniejszych pracowniach komputerowych - multimedialnych Laboratoriach Grafiki Komputerowej i Animacji oraz Laboratorium Elektroniki i Techniki Cyfrowej
  • nieodpłatnego udziału w kursach Cisco Networking Academy
  • uzupełnienia braków poprzez uczestnictwo w kursach wyrównawczych z matematyki
  • realizacji prawdziwych projektów informatycznych i odbywania staży zawodowych w firmach będących liderami na rynku IT i ICT, zrzeszonych w Klastrze Multimediów i Systemów Informacyjnych
  • uzyskania stypendium stażowego

Ponadto w ramach projektu, w dydaktyce Uczelni, zostaną wdrażone nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne. Między innymi dla potrzeb procesu dydaktycznego na Wydziale Informatyki zostanie uruchomiona internetowa platforma edukacyjna. Pracownicy Uczelni będą poszerzać swoje kompetencje
i udoskonalać warsztat pracy w czasie szkoleń i staży w firmach w USA i Anglii.

Więcej informacji: www.inzynier.wsb-nlu.edu.pl
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny