Wymagane dokumenty

 • Wypełniony kwestionariusz rekrutacyjny
 • Świadectwo dojrzałości (oryginał, duplikat lub odpis)
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej (dołączane w przypadku nowej matury) 4 kolorowe zdjęcia  (3,5cm x 4,5 cm)
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia z suplementem (oryginał lub odpis, tylko dla kandydatów na studia II stopnia)
 • Kserokopia dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
   
 • Dowód uiszczenia wpisowego, opłaty rekrutacyjnej i I raty czesnego,
 • Deklaracja opłat czesnego,

Do przyjęcia na studia wymagane jest również uiszczenie następujących opłat:

 • Opłaty wpisowej: 200 zł.
 • Opłaty rekrutacyjnej: 100 zł
 •  I raty czesnego (rata miesięczna lub jednorazowa za semestr)
Opłata wpisowa i opłata rekrutacyjna są jednakowe dla wszystkich kierunków i trybów studiów we wszystkich uczelniach. Opłaty te są jednorazowe i bezzwrotne

Kandydaci z zagranicy, ubiegający się o przyjęcie na studia w WSB-NLU, poza powyższymi dokumentami muszą złożyć tłumaczenie świadectwa i dyplomu na język polski wraz z legalizacją wydaną przez MNiSW lub apostillem wydanym przez Konsulat RP w kraju wydania dokumentu oraz nostryfikacją świadectwa wydaną przez odpowiedniego Kuratora Oświaty.

Opłaty wpisowej, opłaty rekrutacyjnej należy dokonać na indywidualne konto studenta, którego numer zostanie wygenerowany w trakcie wypełniania formularza rekrutacyjnego.