Perspektywy zawodowe

Ukończenie administracji otwiera przed absolwentem rozległe możliwości znalezienia ciekawej. Dla osób obdarzonych dużą dozą kreatywności – to szansa na karierę w takich dziedzinach jak gospodarka, administracja czy polityka.

Absolwenci administracji są przygotowani do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej – tak rządowej, jak i samorządowej – oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych.
Pracują m.in.:

  • w urzędach administracji rządowej i samorządowej,
  • w instytucjach i agendach UE, służbach dyplomatycznych,
  • w policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, straży gminnej,
  • w firmach prywatnych i państwowych jako doradcy finansowi lub eksperci do spraw podatków,
  • jako menedżerowie i eksperci różnorodnych instytucji, fundacji, stowarzyszeń,
  • w biurach nieruchomości, firmach ubezpieczeniowych, bankach czy działach marketingowych różnych firm.

Absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, posiada umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami. Potrafi samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą, wykazując się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce.