Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Studia podyplomowe Zarządzanie zasobami ludzkimi
 
 
Cel studiów

Celem studiów podyplomowych Zarządzanie zasobami ludzkimi, organizowanych przez WWSE, jest przekazanie najnowszej, teoretycznej wiedzy oraz szeregu praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi organizacji.

Słuchacze zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi kształtowania strategii personalnej organizacji i etycznymi aspektami zarządzania zasobami ludzkimi. Poznają obowiązujące przepisy prawa pracy i zjawisko lobbingu, o którym coraz częściej się mówi i to nie tylko w kontekście rozważań teoretycznych. Integralną częścią programu studiów są też zajęcia poświęcone szczegółowym zagadnieniom pojawiającym się podczas analizy całego procesu kadrowego, poczynając od kwestii nowoczesnych metod i narzędzi pozyskiwania kadr, poprzez np. zagadnienia zarządzania konfliktem, negocjacji, motywacji czy, coraz popularniejszego, coachingu, kończąc na metodach zwalniania pracowników.

Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów z wykorzystaniem metod interaktywnych oraz warsztatów i case studies. Wykorzystanie różnych technik aktywizujących słuchaczy pozwoli nie tylko na zdobycie wiedzy teoretycznej ale i na  opanowanie określonych umiejętności praktycznych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Słuchacze będą mieli zatem relatywnie większe, niż dotychczas, możliwości kształtowania i wdrażania w organizacjach optymalnej polityki personalnej.

 
 
Adresaci

            Studia adresowane są do osób zainteresowanych problematyką nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi, dążących do zdobycia lub uaktualnienia i pogłębienia wiedzy i umiejętności w tym obszarze; kierowane są do przyszłych specjalistów działów personalnych organizacji oraz do menedżerów i praktyków ZZL.

 
 
Ramowy program
Przedmiot
Wymiar godzin

Strategia personalna/ modele strategicznego zarządzania kadrami

12
Etyka w administracji publicznej
16
Prawo pracy
12
Mobbing
12
Coaching kadry kierowniczej
12
Komunikowanie się w organizacji i negocjacje
16
Kształtowanie kompentencji społeczno - psychologicznych
12
Style kierowania/kierowanie zespołem
12
Zarządzanie konfliktem
12

Pozyskiwanie kadr (planowanie zatrudnienia, rekrutacja, selekcja, wprowadzenie do pracy)

12
Motywowanie i systemy motywacyjne
12
Kształtowanie systemu wynagrodzeń i oceny pracowników
10
Controlling i audyt personalny
12
Zwalnianie pracowników (outsourcing, outplacement)
10
Seminarium
4
Zaliczenie
4

Terminy zjazdów
 
12/13. 04. 2014r
17/18. 05. 2014r
14/15. 06. 2014r
28/29. 06. 2014r
11/12. 10. 2014r
25/26. 10. 2014r
22/23. 11. 2014r
17/18. 01. 2015r
31.01/1.02. 2015r
21/22. 02. 2015r
 
Rekrutacja
 
Wymagane dokumenty:
Ø Wypełniony formularz zgłoszeniowy

Ø Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich)

Ø 1 zdjęcie (format legitymacyjny)
Ø Kopia dowodu osobistego
Ø Potwierdzenie opłaty za studia
 
Koszty uczestnictwa:
Ø Wpisowe 150 zł (płatne na etapie rejestracji)

Ø Czesne: 3.800 zł (płatne jednorazowo przed 12.04.2014r lub w dwóch równych ratach płatnych przed 12.04.2014r oraz przed 11.10.2014r)

 
Kontakt:

Sekretarz studiów: Hanna Monarcho, tel. 502 539 736, e-mail: hanna.monarcho@futurus.org

Kierownik studiów: dr Włodzimierz Nowacki, tel. 602 284 057, e-mail: wlodzimierz.nowacki@futurus.org